Rast do výšky, rastový deficit a možnosti jeho ovplyvnenia (III)

Rast do výšky, rastový deficit a možnosti jeho ovplyvnenia (III)

V prvej časti informačnej série článkov určených predovšetkým tým, ktorí sú nespokojní so svojou výškou (alebo predpokladajú, že ich deti, príbuzný atď. by mohli patriť do skupiny detí nízkeho vzrastu), sme si ozrejmili rastové obdobia, popísali sme si, ako sa hodnotí rastové tempo a výška vo vzťahu k veľkej skupine rovesníkov pomocou tzv. percentilových rastových grafov, objasnili sme si aj to, ako rastú kosti, ktoré sú „zodpovedné“ za konečnú dosiahnutú výšku.
Ak ste si predchádzajúci článok pozorne prečítali, zrejme ste pochopili aj to, že na korigovanie vzrastu vo veku viac ako 13-15 rokov ostáva aj odborníkom (detským endokrinológom) len veľmi málo možností, kľúčovú úlohu pri tom zohráva zvýšenie hladín hlavného hormónu (je to rastový hormón - v skratkách označovaný ako STH, GH) ovplyvňujúceho rast do výšky. 

V druhej časti informačnej série článkov sme si ozrejmili rozhodujúcu úlohu rastového hormónu v procese rastu do výšky, spomenuli sme si základné rastové poruchy, ktoré súvisia s jeho nízkou resp. nedostatočnou sekréciou, ukázali sme si aj dávkovacie schémy, ktoré sa v klinickej praxi využívajú v prípadoch, že sa testami potvrdí nízka sekrécia rastového hormónu. Ovplyvňovať výšky hladín rastového hormónu je možné nielen priamou aplikáciou rastového hormónu - známe sú postupy (suplementácia, spánok, kvalita stravy, športové aktivity), ktoré jeho sekréciu zvyšujú nad obvyklú úroveň. Riešiť problém s nedostatočnou výškou je možné, ale iba dlhodobo - rast do výšky povedzme o 15 cm vo veku 15 rokov je nereálny. Rast do výšky treba ovplyvňovať v priebehu niekoľkých rokov a prakticky okamžite, ako sa zistí "predispozícia" k nízkej cieľovej výške v dospelosti. Skvelé je, že existuje niekoľko spôsobov, ako cieľovú výšku v dospelosti (tzn. aj nízku výšku) môžeme pomerne spoľahlivo predpovedať už v pomerne nízkom veku!

V športovej praxi sa často využívajú viaceré postupy, ktoré slúžia na pomerne presné „predpovedanie“ cieľovej výšky na základe údajov, získaných meraním metódami využívanými tzv. športovou antropológiou a antropometriou (tieto merania slúžia napríklad aj ako podklady pre výber talentov pre dané športové disciplíny; pre kulturistiku a fitness určite bude zaujímavé, že na základe nich je možné veľmi presne stanoviť somatotyp športovca a následne mu individuálne prispôsobiť nielen tréning, ale aj výživu tak, aby požadované výsledky boli dosiahnuté v relatívne krátkom čase).
Metódy a kalkulačné vzorce použiteľné na „predpovedanie“ cieľovej výšky sa dajú využiť aj v bežnom živote - a často ich využívame aj my v prípadoch, že sa nás v poradenstve e-shopu ObchodRonnie.sk pýtate, koľko by ste mohli ešte vyrásť do výšky.

Predpoveď cieľovej výšky - ako na to?

Tannerova metóda ... prax pozná niekoľko teoretických postupov/vzorcov, ktoré je možné využiť na predpovedanie cieľovej výšky prakticky v akomkoľvek veku. Zrejme najpresnejší (ale zároveň najkomplikovanejší) spôsob predpovedania cieľovej výšky vypracovali Tanner a Whitehouse, ktorí pracujú s rtg snímkou zaťažovanej ruky (praváci pravá ruka, ľavác ruka ľavá) s mierne roztiahnutými prstami – 20 kostí prsov a zápästia na rtg snímke porovnávajú s atlasom, kde sú vyobrazené jednotlivé kosti ruky v závislosti na ich veku (zisťuje sa tzv. kostný vek), na základe porovnávaní sa každej kosti priradí skóre, následne sa číselné údaje spracujú pomocou náročných kalkulačných vzorcov a výsledok určí, koľko cm ešte môže skúmaná osoba vyrásť.   

Jednoduchý kalkulačný vzorec ... oveľa jednoduchšou (pravdou ale je, že aj menej presnou metódou) na predpovedanie cieľovej výšky je použitie jednoduchého kalkulačného vzorca, ktorý predpovedá geneticky podmienenú cieľovú výšku na základe údajov o výške rodičov. Po dosadení údajov sa získa výsledok, ktorý po porovnaní v percentilovom grafe určí, v akom výškovom pásme sa skúmaná osoba nachádza - ak je rozdiel medzi geneticky predpovedanou výškou a výškou aktuálnou (odčítanou z percentilového grafu) väčší ako 5-8 cm, signalizuje to nadmerný/nedostatočný rast.

Hodnotenie výšky na základe postavenia v percentilovom grafe

  • menej ako 3. percentil ... extrémne nízka výška
  • od 3.  do 10. percentilu ... veľmi nízka výška
  • od 10. do 25. percentilu ... nižšia výška
  • od 25. do 75. percentilu ... bežná, normálna, stredná výška
  • od 75. do 90. percentilu ... vyššia výška
  • od 90. do 97. percentilu ... veľmi vysoká výška
  • viac ako 97. percentil ... extrémne vysoká

Vzorec na predpovedanie geneticky predurčenej cieľovej výšky u dievčat
Cieľová výška = (výška otca (cm) + výška matky (cm) – 13) : 2
Príklad: otec má výšku 185 cm, matka 162 cm
Cieľová výška dcéry vo veku 17 rokov = (185 + 162 -13) : 2 = 167 cm
Hodnotenie z percentilového grafu ... 167 cm v prípade 17 ročného dievčaťa znamená, že je svojou výškou v pásme medzi 25. a 75. percentilom (tzn. pásmo bežná výška); ak sa výpočet robí pre dievča, vek ktorého je napríklad 12 rokov, do grafu "zakreslite" bežnú rastovú krivku pre cieľovú výšku 167 cm, na osi "x" nájdite vek 12 rokov, priesečník so zakreslenou bežnou rastovou krivkou (údaj na osi "y") ukáže, aká výška by mala zodpovedať danému veku - ak je tam rozdiel (tzn. dievča túto výšku nedosahuje - rozdiel je cca 5-8 cm), je to upozornenie na to, že jej konečná výška by mohla byť s vysokou pravdepodobnosťou nižšia ako cieľová vypočítaná výška

Dievčatá - percentilový rastový graf

Vzorec na predpovedanie geneticky predurčenej cieľovej výšky u chlapcov
Cieľová výška = (výška otca (cm) + výška matky (cm) + 13) : 2
Príklad: otec má výšku 185 cm, matka 162 cm
Cieľová výška syna vo veku 18 rokov = (185 + 162 + 13) : 2 = 180 cm
Hodnotenie z percentilového grafu ... 180 cm v prípade 18 ročného chlapca znamená, že je svojou výškou v pásme medzi 25. a 75. percentilom (tzn. pásmo bežná výška); ak sa výpočet robí pre chlapca, vek ktorého je napríklad 12 rokov, do grafu "zakreslite" bežnú rastovú krivku pre cieľovú výšku 180 cm, na osi "x" nájdite vek 12 rokov, priesečník so zakreslenou bežnou rastovou krivkou (údaj na osi "y") ukáže, aká výška by mala zodpovedať danému veku - ak je tam rozdiel (tzn. chlapec túto výšku nedosahuje - rozdiel je cca 5-8 cm), je to upozornenie na to, že jeho konečná výška by mohla byť s vysokou pravdepodobnosťou nižšia ako cieľová vypočítaná výška 

Chlapci - percentilový rastový graf

Výšková tabuľka Nancy Bayleyovej ... geniálne jednoduchou a prekvapujúco presnú metódu na určenie cieľovej výšky vypracovala americká psychologička Bayleyová na základe poznania, koľko percent z cieľovej predpovedanej výšky dosahuje dieťa/skúmaná osoba v danom veku. Pre výpočet sa používa jednoduchý kalkulačný vzorec, aktuálna výška, aktuálny vek a z tabuľky sa odčíta príslušné percento z cieľovej predpokladanej výšky

100% predpokladanej výšky = 100 x (aktuálna výška : % konečnej výšky k aktuálnemu veku)

Príklad: dievča má 8 rokov a výšku 120 cm, z tabuľky si odčítame, že vo veku 8 rokov majú dievčatá 77,5% predpokladanej cieľovej výšky
Predpokladaná výška vo veku 17 rokov = 100 x (120 : 77,5) = cca 155 cm
Hodnotenie z percentilového grafu ... 155 cm v prípade 17 ročného dievčaťa znamená, že je svojou výškou na hranici 3. percentilu (tzn. pásmo extrémne nízka výška);
ak sa odhad predpokladanej výšky realizuje (podľa príkladu) u dievčaťa vo veku 8 rokov, ak chce v nasledujúcich desiatich rokoch výraznejšie akcelerovať rast do výšky a ako 17 ročná mať výšku minimálne v pásme "nižšia výška" (tzn. výška cca 160-165 cm), je treba hľadať spôsoby, ako zvýšiť produkciu rastového hormónu + pozornejšie sledovať príjem kvalitnej stravy schopnej dodať telu komponenty nutné pre rast; v takomto prípade je možné v nasledujúcich rokoch "pridať navyše" na výške priemerne ročne až 1,5-2 cm (v sumáre 14 až 18 cm), čo by znamenalo, že ako 17 ročná môže dosiahnuť cieľovú výšku tesne nad hranicou 170 cm

Príklad: chlapec má 8 rokov a výšku 120 cm, z tabuľky si odčítame, že vo veku 8 rokov majú chlapci 72,0% predpokladanej cieľovej výšky
Predpokladaná výška vo veku 18 rokov = 100 x (120 : 72,0) = cca 167 cm
Hodnotenie z percentilového grafu ... 167 cm v prípade 18 ročného chlapca znamená, že je svojou výškou výrazne pod hranicou 3. percentilu (tzn. pásmo extrémne nízka výška); ak sa odhad predpokladanej výšky realizuje (tak ako uvádza príklad) u chlapca vo veku 8 rokov, ak chce v nasledujúcich desiatich rokoch výraznejšie akcelerovať rast do výšky a ako 18 ročný mať výšku minimálne v pásme "nižšia výška" (tzn. výška cca 173-177 cm), je treba hľadať spôsoby, ako zvýšiť produkciu rastového hormónu + pozornejšie sledovať príjem kvalitnej stravy schopnej dodať telu komponenty nutné pre rast; v takomto prípade je možné v nasledujúcich rokoch "pridať navyše" na výške priemerne ročne až 1,5-2 cm (v sumáre 15 až 20 cm), čo by znamenalo, že ako 18 ročný môže dosiahnuť cieľovú výšku tesne nad hranicou 180 cm